Enten om prosjektet krever gjennomføring eller støtte til prosjektet ditt kan Holden Bygg bistå.
I de tilfeller i et prosjekt gjennomført av oss, kan vi bistå med koordinering og ledelse.

Bygg

Nøkkelen til vellykkede byggeprosjekter er god samhandling på byggeplassen. Med struktur og tydelighet sørger Holden Bygg AS byggeledere for at arbeidet går fremover, og at de ulike aktørene på byggeplassen samarbeider på en effektiv måte.

En verdivurdering er kort sagt en fastsetting av det man antar er boligens verdi på dagens marked. Her spiller kjøperne en viktig del av rollen, fordi prisen på boligen er avhengig av hva kjøperne vil betale.

Byggeledelse betyr å følge opp og ivareta byggherrens interesser i gjennomføringsprosessen på byggeplassen. Det er byggelederens oppgave å representere byggherren i forhold til entreprenørene. Dette foregår gjennom kontroll av kvaliteten på utførelsen av arbeidet, fremdriften i prosjektet og den økonomiske oppfølgingen.

Byggeledelse går ut på å løse administrative oppgaver, med spesiell vekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggelederen fungerer som bindeleddet mellom byggherre organisasjonen og entreprenørene og er byggherrens representant på anleggsplassen. Det er viktig at resultatet står i samsvar med de forutsetningene som er avtalt for prosjektet, og det er byggelederens oppgave å sikre dette. Hvert enkelt prosjekt har forskjellige behov, derfor må byggelederens ytelser tilpasses det enkelte prosjekt samt den enkelte byggherres ønsker.

Prosjektledelse

Uavhengig av kompleksiteten på ditt byggeprosjekt, har Holden Bygg AS rådgivere som bidrar til at du når dine mål.

Vi kan styre hele prosjektet ditt, fra planlegging til gjennomføring. Selvsagt tar vi ansvar for at regelverket blir nøye fulgt, og har kontakt med nødvendige myndigheter. Vi kommuniserer løpende og proaktivt gjennom alle fasene i prosjektet.

Prosjekteringsledelse gjør det mulig å garantere disse besparelsene uten at det går utover brukeropplevelsen. Det betyr at din partner tar ansvaret for koordinering, analyse og testing av prosjekteringen, inkludert ledelse av andre interessenter gjennom hele prosessen. Ikke bare oppføringen, men også med tanke på den kommende drifts- og vedlikeholdsfasen.

Vi i Holden Bygg AS overvåker gjennomføringen av prosjektet og sørger for at alle regelverk blir fulgt.

Vi kan også bistå i jobber du trenger noen til byggeledelse/ prosjektledelse. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan hjelpe deg med.